Pårørende aften


Onsdag den 26. august kl. 19.30


Bakkebo 33, 9240 NibeHar du lyst at mødes med andre pårørende for at tale om det der fylder mest i livet som pårørende,så er muligheden her nu.


På dette første møde efter Corona nedlukningen, skal vi bla tale om hvordan de fremtidige møder kan afholdes i fht den enkeltes behov.


Du kan tilmelde dig her eller på tlf 61772594 senest ugen før.


Husk af afspritte hænder inden du kommer ind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Arrangementer med fysisk fremmøde
i ParkinsonforeningenForretningsudvalget i Parkinsonforeningen har godkendt nedenstående om afholdelse af arrangementer i Parkinsonforeningen med fysisk fremmøde. 

 

Sociale og faglige arrangementer

 

Samfundet er så småt i gang med at genåbne. Regeringen har meldt ud, at man den 8. juni forventer at lempe forsamlingsforbuddet fra et maksimum på 10 personer til 30 eller 50 - endnu er der ikke kommet en konkret udmelding om det præcise antal. Desuden er det generelle afstandskrav ændret til 1 meter.

Det er dog fortsat 2 meter for personer i særlig risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af smitte med corona-virus. For Parkinsonforeningens seneste udmelding om corona-situationen se www.parkinson.dk.

 

I Parkinsonforeningen vil kredsbestyrelser og klubber gerne i gang med at planlægge arrangementer til efteråret, hvor man har mulighed for at mødes fysisk. Dette arbejde kan godt gå i gang, og vi anbefaler digitale planlægningsmøder via www.zoom.us.

 

Udendørsarrangementer kan afholdes, når forsamlingsforbuddet giver mulighed for det, ogmyndighedernes retningslinjer i øvrigt overholdes.

 

Vi opfordrer dog til, at indendørs kreds- og klubarrangementer for medlemmer først afholdes efter den 1. september, hvor vi forventer, at epidemien er aftaget. Arrangementerne skal give mulighed for, at myndighedernes retningslinjer kan overholdes med god afstand (2 meter da vi skal give plads til medlemmer i særlig risiko), mulighed for håndvask og adgang til håndsprit. Vi fraråder generelt arrangementer, der indebærer transport i bus.

 

Selv med disse forbehold må vi forvente, at ikke alle medlemmer, der er i høj risiko for alvorlige corona-forløb, vil være trygge ved at deltage i arrangementer med fysisk fremmøde, og derfor vil blive hjemme. Men samtidig bør foreningen give dem, der gerne vil og kan, mulighed for at mødes.

 

I sekretariatet følger vi løbende corona-epidemiens udvikling og myndighedernes retningslinjer, ligesom vi holder os orienteret om, hvad andre foreninger gør. Vi giver jer besked snarest muligt, hvis det alligevel ikke bliver muligt at afholde arrangementer fra 1. september.

 

Generalforsamlinger

 

Med hensyn til generalforsamlinger er det vigtigt, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Ifølge foreningens vedtægter §9 stk 5 skal kredsene afholde årlige generalforsamlinger. I lyset af at corona-epidemien har udsigt til at fortsætte i en længere periode - måske resten af året, og at vi er i en force majeure-situation - har Parkinsonforeningens forretningsudvalg besluttet at opfordre kredsbestyrelserne til at udskyde generalforsamlinger til næste år med afholdelse senest 20. april 2021, på linje med hvad andre lignende foreninger har gjort. Der dispenseres derfor for § 19 stk. 1 sidste sætning i vedtægterne på grund af force majeure.

Kredsbestyrelsen opfordres til at indhente den interne revisors godkendelse af regnskab 2019 senest 1.7.2020.

 

Hvis kredsbestyrelsen vælger at følge opfordringen til at udskyde generalforsamlingen, vil valgperioden for kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter blive forlænget frem til afholdelsen af ordinære generalforsamlinger i 2021. For de kandidater, der er på valg i 2021, kan valgperioden forlænges et år, således at ikke alle kandidater er på valg samme år. Undtaget herfor er kredsformanden, der skal vælges i år med ulige årstal jævnfør §19 stk. 4 i vedtægterne. Kredsbestyrelsen tager kontakt til hver enkelt kandidat, der er på valg i hhv. 2020 og 2021, og afklarer om kandidaterne er indforståede med denne forlængelse. Såfremt de ikke er det, udtræder de af kredsbestyrelsen. Generalforsamlingens godkendelse af kredsens regnskab 2019 udskydes til 2021.

 

Kredsbestyrelsen kan vælge at indkalde til generalforsamling i 2020, hvis der fx er behov for at få valgt nye medlemmer til kredsbestyrelsen. Generalforsamling kan dog først afholdes, når alle kredsens medlemmer har mulighed for at deltage og vedtægternes § 19 overholdes, fraset stk. 1 sidste sætning.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CVRnr.: 35350098   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
 

 

Næste blad deadline 31/8-20 Bladet udkommer

 i uge 39

--------------------------------------------

PÅRØRENDEKONTAKT

 

Har du brug for at tale med en anden pårørende ? Så har kredsen en pårørendekontakt du kan tale med

 

>>> Læs mere her <<<

(nederst på siden)

 

-------------------------------------------

  


Søger du informationer, rådgivning, pjecer, bøger og lignende om parkinson kan vi anbefale dig at se på Parkinsonforeningens hjemmeside den finder du på:

 

www.parkinson.dk

 

--------------------------------------------

 

Finder du fejl på siden eller er der noget du gerne vil have på hjemmesiden skriv til:

 

webmaster@parkinord.dk

 

 

 

info@parkinord.dk